In Dec 2020, Innova BM was awarded EU grant funding for the expansion and modernization of its production facilities. „ИНОВА БМ” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). Информация за проекта:Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност”Наименование на процедурата: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет на “Инова БМ” ООДОбща стойност на проекта: 159 680 лв.Стойност на одобрената безвъзмездна…